നമ്മുടെ ജന്മ നാട്ടിൽ ഈ ക്രിസ്ത്മസ് നാളിൽ ബി ഫ്രണ്ട്‌സ് നടത്തിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തങ്ങളുടെ ഏതാനും ദൃശ്യങ്ങൾ